จุดประสงค์รายวิชา

1.???????????? เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาไทยที่ถูกต้อง

2.? เพื่อให้สามารถนำภาษาไทยไปใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารในงานอาชีพ? และการดำเนินชีวิต???

???? ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.???????????? เพื่อให้เห็นคุณค่าความงดงามของภาษาไทยและวรรณกรรมไทย

มาตรฐานรายวิชา

1.???????????? เลือกใช้ภาษาไทยอย่างมีศิลปะ? ถูกต้องตามหลักเกณฑ์? กาลเทศะ? บุคคล? และโอกาส

2.???????????? วิเคราะห์และประเมินค่าสารที่ได้จากการฟัง? การดู? การอ่าน? และนำเสนอข้อมูลอย่างมีระบบ

3.???????????? ใช้กระบวนการเขียน การพูด? รูปแบบต่างๆ สื่อสารในงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม

4.???????????? แยกแยะเนื้อหาสาระ? คติ? คุณธรรม? ค่านิยม? ที่ได้จากการศึกษาวรรณกรรม? และภูมิปัญญาท้องถิ่น? และนำมาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพและการดำเนินชีวิต

? คำอธิบายรายวิชา ??????

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยสื่อสารอย่างมีศิลปะ? ถูกต้องตามหลักเกณฑ์? กาลเทศะ? บุคคล? และโอกาส? วิเคราะห์และประเมินค่าสารจากการฟัง? การดู? การอ่าน? การนำเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้? ข้อคิดเห็น? ข้อเสนอแนะ? และการวิจารณ์อย่างมีเหตุผล? การพูดที่ใช้ในงานอาชีพและในโอกาสต่างๆ? ของสังคม? การเขียนจดหมายที่จำเป็นต่องานอาชีพ? การใช้ภาษาไทยในการเขียนประชาสัมพันธ์และการเขียนโฆษณา? เขียนรายงาน? เขียนโครงการ? และบทร้อยกรองเพื่องานอาชีพ? ศึกษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและเกิดประโยชน์ในงานอาชีพและการดำเนินชีวิต

สมรรถนะของรายวิชา

1.???????????? ?ใช้ถ้อยคำภาษาเพื่อการสื่อสารตามหลักเกณฑ์? กาลเทศะ? บุคคล? และโอกาส

2.???????????? ?พูดสาธิตและพูดนำเสนอผลงานในอาชีพ

3.???????????? ?พูดในโอกาสต่างๆของสังคม

แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤหัสบดี, 24 พฤศจิกายน 2011, 03:05PM